IT-strateg konsult Jönköping
IT-strateg konsult Jönköping - IT-konsult Jönköping

Vad gör en IT-strateg?

Som IT-strateg tar jag fram strategier för hur verksamheten bättre kan utnyttja IT för att nå affärsmålen. Detta görs ofta tillsammans med VD, IT-chef eller ledningsgrupp. En strateg ska veta hur verksamheten använder IT just nu och kan utifrån detta ta fram förslag på hur IT-system kan hjälpa till att effektivisera eller digitalisera olika moment i den befintliga verksamheten.

I de fall då jag ser möjligheter att utveckla verksamheten genom att erbjuda nya typer av tjänster eller produkter, tar jag fram en rapport på vilka möjligheterna är och undersöker vidare dess potential. Denna rapport är endast för att skapa en diskussion kring möjligheterna och är ej uttömmande. Vid intresse från företaget kan vi gå vidare med en förstudie och sedan en Proof of concept.

När jag antar rollen som IT-strateg undersöker jag hur organisation är uppbyggd, vilka roller som gör vad och tar reda på vilka IT-system som används, hur de används, av vilka och när genom att prata med användarna på företaget. Detta utgör nuläget (baseline) och efter en kartläggning av processerna kan arbetet med effektivisering börja. Om företaget är intresserat av en större kartläggning av arbetsprocesserna i organisationen använder jag mig av Enterprise Architecture för att modellera hur arbetsprocesserna ser ut efter att målet nåtts (target).

IT-strateg

Hur jobbar IT-strategen?

En IT-strateg är en nyckelperson inom organisationen som hanterar all strategisk planering och genomförande av IT för att stödja affärsplanen och mål. Rollen är inte bara baserad på operativt arbete eller lösningar efter behov, utan snarare om proaktivt tänkande, framåtblickande och att lägga grunden för att företaget ska blomstra i en digital framtid. IT-strategen jobbar ofta nära IT-projektledaren. Här är en mer detaljerad bild av vad en IT-strateg gör.

 1. Undersöka och analysera: Ett av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att noggrant undersöka och analysera organisationens befintliga IT-miljö, inklusive dess tekniska infrastruktur, system, applikationer och tjänster. Detta inkluderar att undersöka dataflöden, lagringslösningar, nätverks- och telekommunikationssystem, samt lägga märke till eventuella luckor eller säkerhetsrisker.
 2. Affärsförståelse: En IT-strateg behöver ha en djup förståelse för företagets affärsplan, processer och mål. I nära samarbete med ledningen använder IT-strategen denna förståelse för att informera och forma sin strategi, med mål att direkt stödja och främja affärsresultaten.
 3. Skapa och genomföra strategier: En strateg tar fram en omfattande plan som stöder och förbättrar affärsplanen. Strategin kan innebära att bestämma vilka teknologier som ska användas, balansera kort- och långsiktiga krav, skaffa nya mjukvaror, uppgradera befintliga system, skapa säkerhetsprotokoll eller utveckla personalens kompetens.
 4. Förändringshantering: Att införa ny teknik eller metoder kan innebära stora förändringar inom ett företag. Strategen har därför också en viktig roll inom förändringshantering och använder en mängd strategier och tekniker för att se till att personalen anpassar sig och känner sig bekväma med de nya systemen.
 5. Riskhantering: Strategen övervakar ständigt IT-miljön för att identifiera och hantera risker. Detta kan innebära att skapa och införa säkerhetsprotokoll, eller att utforma återhämtningsplaner för kritiska system för att minimera störningar vid eventuella avbrott.
 6. Samordning och samarbete: Strategen spelar också en viktig roll när det gäller att samordna arbete mellan olika avdelningar inom företaget. IT-strategin måste passa in i alla aspekter av verksamheten, och IT-strategen kommer ofta att arbeta tillsammans med andra ledningspersoner, projektledare, IT-specialister och affärsanalytiker.
 7. Innovationsledning: Strategen identifierar och utvärderar nya teknikinnovationer och trender som kan ha en positiv inverkan på verksamheten. Genom att hålla sig uppdaterad om de senaste teknologiska framstegen kan strategen föreslå och implementera innovativa lösningar som ger konkurrensfördelar.
 8. Budgethantering: En viktig del av strategens arbete är att hantera IT-budgeten effektivt. Detta innebär att göra kostnadseffektiva beslut kring IT-investeringar, säkerställa att utgifterna är i linje med företagets finansiella mål, och att se till att IT-resurserna används på bästa möjliga sätt.
 9. Kompetensutveckling och utbildning: För att säkerställa att personalen kan använda de nya systemen och teknologierna effektivt, organiserar IT-strategen ofta utbildningsprogram och kompetensutveckling. Detta säkerställer att företagets personal är väl förberedd för att hantera de nya verktygen och metoderna.
 10. Hållbarhet och ansvar: I dagens samhälle är det viktigt att IT-strategier även tar hänsyn till hållbarhet och socialt ansvar. Det innebär att se till att IT-lösningar är miljövänliga och etiskt hållbara, och att de bidrar till företagets övergripande hållbarhetsmål.
 11. Regelverk och efterlevnad: Med tanke på den ökande mängden av regelverk kring dataskydd och IT-säkerhet, spelar strategen en avgörande roll i att säkerställa att företaget följer alla relevanta lagar och bestämmelser. Detta kan innebära att genomföra regelbundna revisioner, uppdatera policyer och implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 12. Intressenthantering: En strateg måste effektivt kunna kommunicera och samarbeta med olika intressenter, inklusive leverantörer, partners, kunder och intern personal. Att bygga och underhålla starka relationer med dessa intressenter är nyckeln till en framgångsrik genomförande av IT-strategier.
 13. Genom dessa ytterligare områden bidrar IT-strategen inte bara till den tekniska utvecklingen inom företaget, utan också till dess övergripande tillväxt, effektivitet och framgång i en alltmer digital värld.

Som framgått är en IT-strateg både en teknisk expert och en skicklig strateg. Med en hand på rodret i företagets IT-struktur och den andra på pulsen av föränderlig teknik, ser de till att företaget inte bara överlever i det digitala landskapet, utan också blomstrar.